මං චිත්‍රපටියකකාංචනා ප්‍රියකාන්ත විසින් රචනා කරන ලද නවතම කෙටිකතා සංග්‍රහයකි. මෙහි කෙටිකතා 7ක් අන්තර්ගත වේ. එනම් "ඔරලෝසු කණුව", "පිටපත් ලිවීම", "දහිර වාට්ටුව", "රඟමඬලක", "මං චිත්‍රපටියක", "කප්පිත්තන" හා "විශේෂණ" වේ.

Write a review

Captcha