නිර්වාණසෙන් දහම ඕෂෝගේ සංවාද 30-40ක් පමණ අන්තර්ගත කොට රචනා කර ඇත.

Write a review

Captcha