ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ නිර්ධන පංතික ජාත්‍යන්තරවාදයනිර්ධන පාංතික ජාත්‍යන්තරවාදය සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති යන මාතෘකා පාදක කොටගෙන වී. අයි. ලෙනින් විසින් රචනා කරන ලද කෘතියකි.

Write a review

Captcha