සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක්රුසියානු ලේඛක බරීස් පලවොයි විසින් රචිත Story of a Real Man නම් කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයයි.

Write a review

Captcha