සමාජවාදි දෘෂ්ටිය හා සංස්කෘතියසමාජවාදී දෘෂ්ටිය හා සංස්කෘතිය අරඹයා වී. අයි. ලෙනින් විසින් රචනා කරන ලද කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයයි.

Write a review

Captcha