සංස්කෘතිය හා දැනුම පිළිබඳ දේශපාලනය - පළමු වෙළුමමහාචාර්ය සසංක පෙරේරා විසින් රචිත 1996 වසරේ සිට 2014 වසර දක්වා සිංහල බසින් පවත්වන ලද දේශන හා ඔහු විසින් රචිත හා පරිවර්තනය කරන ලද ලිපි 19ක් එක්කර සම්පාදනය වූ කෘතියකි.

Write a review

Captcha