ලෙනින් - වෙළුම 1කාල් මාක්ස්, මාක්ස්වාදයේ මූලාශ්‍රයන් තුන සහ එහි සංයුක්ත කොටස් තුන, මාක්ස්වාදය සහ සංශෝධනවාදය, කළ යුත්තේ කුමක්ද? යන මාතෘකා මුල් කොටගෙන රචිත ලෙනින් කෘති පෙළෙහි පළමු වෙළුමයි.

Write a review

Captcha