මගේ හද ගැස්මපාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස වසර 15කට අධික කාලයක් ඉම්තියාස් බාකීර් මාකාර් මහතාගේ දේශපාලන අත්දැකීම් ඇසුරෙන් රචනා කළ කෘතියකි.

Write a review

Captcha