ප්‍රාණ - ජීවිතය යළි සොයාගැනීමනැවුම් දෘෂ්ටිකෝණයකින් ජීවිතය අවබෝධ කර ගැනීම පිළිබඳ ලිපි එකතුවකි.

Write a review

Captcha