ප්‍රාණ - ආදරය සහ නිදහස් වීමආදරය සහ සබඳතා පිළිබඳ ලිපි එකතුවකි.

Write a review

Captcha