ප්‍රාග්ධනය 1 - ධනපති නිෂ්පාදනය පිළිබඳ විවේචනාත්මක විශ්ලේෂනයක්ධනපති නිෂ්පාදනය පිළිබඳ කාල් මාක්ස් විසින් රචිත “Das Kapital” කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.

Write a review

Captcha