නිබන්ධනයක් ලියන්නේ කෙසේද?විධිමත් සමාජයීය විද්‍යාවන් රචනයේදී අනුගමනය කළ යුතු ප්‍රමිතීන් පිළිබඳව ඉතාමත් කෙටි හැඳින්වීමකි.

Write a review

Captcha