තිරසාර සංවර්ධනය හා ශ්‍රී ලංකාවතිරසාර සංවර්ධනය පිළිබඳව න්‍යායාත්මක සංකල්ප සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ස්ථාපනය කරන ලද ගෝලීය සහශ්‍රක සංවර්ධන අරමුණු සහ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සම්බන්ධ ශ්‍රී ලංකාව මේ වනවිට අත්කරගෙන ඇති ප්‍රගතිය මෙම ග්‍රන්ථය තුළ දත්ත සහිතව විශ්ලේෂණය කෙරේ.

Write a review

Captcha