කාව්‍යශේඛරය (සන්න සහිත)තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල හිමියන් විසින් 1448 ත් 1449 අතර සත්තුභත්ත ජාතකය පදනම් කරගනිමින් රචිත පද්‍ය කාව්‍යය කාව්‍යශේඛරය ලෙස සැළකේ.

Write a review

Captcha